منو اصلی
صفحه اصلی > آئین نامه ها و دستورالعملها > آئین نامه ها 

 

   ردیف       عنوان فرم      دانلود فایل  
  راهنمای اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
راهنمای بازنگری شده اخلاق در انتشار آثار پژوهشی سال 1397
دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی های بالینی در IRCT
دستورالعمل اطمینان از درستی اطلاعات رسیده به مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در IRCT
دستورالعمل مراحل کلی ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کارآزمایی های بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران
دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)
دستورالعمل پذیرش (تأیید) کارآزمایی های بالینی متقاضی ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)
دستورالعمل نحوه بروزرسانی اطلاعات کارآزمایی های بالینی ثبت شده در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)
کدهای مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
راهنمای اخلاقی پژوهش های پزشکی
راهنمای تکمیل اطلاعات ثبت کننده پروژه
تصویب کمیته اخلاق در پژوهش
دستورالعمل اجرای طرح و پایان نامه های چند مرکزی
دستورالعمل جدید کمیته اخلاق در پژوهش
مطالعات بالینی و هم ارزی
دستورالعمل نحوه استفاده از داده های سلامت
(مطالعات انسانی)راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی
راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت ورویان
راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر
راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی
راهنمای خلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی
راهنمای کلی اخلاق در پژوهش
دستورالعمل ملی انجام پژوهش های زیست پشکی با هزینه های دریافت شده از شرکت کنندگان / بیماران

 

خروج