منو اصلی
صفحه اصلی > تاریخچه 

مقدمه وضرورت تشکیل کمیته

ماده 1 مقدمه و ضرورت تشکیل کمیته:

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های 1947 نورنبرگ و 1975 هلسینکی و 1978 بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال 1995 (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته های ملی اخلاق در پژوهش های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی به شرح این مواد را تصویب، و به مورد اجرا گذارند.

 ماده 2 اهداف:

  • رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش‌های اپیدمیولوژیک، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتیدرمانی
  • مراقبت از انسان‌هادر برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق
  • حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزش‌های اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق
  • پیشگیری از اجرای طرح‌های تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی که ممکن است توسط محققین (اعم از داخلی و خارجی) در داخل کشور به اجرا در آید.
  • ترویج فرهنگ استفاده ازمشاورین اخلاقی و حقوقی در برنامه های تحقیقاتی

ماده 3 ساختار کمیته:

منبع: سایت کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

 

خروج